Karenslyst båtopplag truet igjen

Karenslyst båtopplagOslo idrettskrets inviterte idrettslagene med interesser i Bestumkilen til et møte for å få oversikt over idrettslagenes interesser. Ullern Seilforening var representert på møtet. Se  Referat fra interessemøte Bestumkilen, Oslo idrettskrets 09.11.2011. Det fremkom på møtet at tre tennsiklubber (Ullern, Bygdø og Oslo tennisklubb) ønsker å anlegge en tennishall med 8 baner og Oslo Ryttersportklubb en ridehall og paddocker på Karenslyst båtopplag sitt areal. De har laget et prospekt som dekker hele området. I tillegg arbeider Oslo Kajakklubb fortsatt for å forlenge den nå regulerte robanen ytterligere 50 meter inn over Karenslyst. Vannidrettene var enige om at Bestumkilen og landområdene rundt må prioriteres for vannidretter. I tillegg har Ullern bydel laget et mulighetsstudie for Bestumkilen hvor det ikke er plass for båtopplag.

Reguleringsbestemmelser for sjøareal i Bestumkilen

Bystyret vedtok 17.02.2010 nedenstående reguleringsbestemmelser for sjøareal i Bestumkilen. Planen omfatter robane og øvningsareal for roere og padlere. Robanen og øvingsareal merkes. Vi ber medlemmene ta hensyn til dette. Se Reguleringskart sjøareal Bestumkilen

§ 1Avgrensning
Det regulerte området er vist på plankart merket ABPN-200711755-3, datert 12.10.2009.
§ 2 Formål
Området reguleres til:
Offentlig trafikkområde – parkering/båtopplag
Spesialområde – friluftsområde i sjø
Spesialområde – småbåthavn
Spesialområde – roareal (robane, øvingsareal)
§ 3 Offentlig trafikkområde – parkering/båtopplag
Området kan benyttes til parkering. I vinterhalvåret (oktober – april) kan parkeringsplassen
benyttes til båtopplag.
§ 4 Spesialområde – friluftsområde i sjø
Krysningspunktet mellom øvingsareal og robane skal merkes spesielt med bøyer i sjøen.
§ 5 Spesialområde – roareal (robane, øvingsareal)
Robanen skal merkes med bøyer eller lignende.
I søknad om utgraving må det redegjøres for terrengbearbeiding og materialbruk ved
opparbeidelse av sjøkanten. Utgravingen må skje innenfor planens avgrensning. Det legges vekt
på at den nye sjøkanten får en høy estetisk kvalitet i utformingen. Sjøkanten forutsettes å være
tilgjengelig for allmennheten. Det skal tas særskilt hensyn til biologisk mangfold ved Hoffselvas
utløp.